Geen extra wateroverlast door ontgrondingswerkzaamheden

hoogwater rapportage Willemspolder bij IJzendoorn

Bewoners en grondgebruikers in de omgeving van project Willemspolder fase 1 merkten eind 2023 dat de grond natter dan anders was. Een logische vraag is of het ontgronden en herinrichten van Willemspolder fase 1 daarbij een rol speelt. Om deze vraag te beantwoorden heeft Dekker de grondwaterspecialisten van Avallo en H2Opinion ingeschakeld.

Het is in het hele land merkbaar geweest. 2023 was het natste jaar ooit gemeten [1]. Landelijk gemiddeld viel 1060 mm aan neerslag, normaal is dat 795 mm. 2023 was met een gemiddelde temperatuur van 11,8 °C ook het warmste jaar sinds 1901, het begin van onze metingen.

In het rivierengebied is de invloed van het water natuurlijk extra goed merkbaar. Vooral bij een samenloop van veel neerslag en aanhoudend hoogwater. Want, hoe natter de bodem, bijvoorbeeld door neerslag, hoe sneller er kwel ontstaat bij hoogwater [2].

Extreem veel neerslag

Aan het einde van 2023 hadden we te maken met extreem veel neerslag en 4 elkaar opvolgende hoogwatergolven. Deze situatie is bijzonder. Voor een vergelijkbare situatie moeten we terug naar 1965 toen er in december ook 3 pieken waren en er begin januari van 1966 nog een piek volgde [3].

Trendanalyse uitgevoerd

De hoogte van het grondwater is van nature heel veranderlijk in het rivierengebied. Om te voorkomen dat we zoeken naar een speld in een hooiberg hebben de experts van H2Opinion een zogenaamde trendanalyse uitgevoerd. Daarbij worden de peilveranderingen binnen de invloedssfeer van project Willemspolder fase 1 vergeleken met de peilveranderingen in een gebied in de buurt, dat buiten de invloedsfeer ligt. Zo kan een trendbreuk worden gesignaleerd die wijst op een invloed als gevolg van het project.

Resultaten grondwatermonitoring

Op basis van data-analyse van de resultaten uit de grondwatermonitoring over het jaar 2023 [5] treden er geen trendbreuken in de meetgegevens op. Er zijn geen aanwijzingen zijn voor veranderingen in het grondwatersysteem. De resultaten van de grondwatermonitoring zijn in lijn met de verwachte grondwatereffecten op basis van de berekeningen uit het milieueffectrapport.

Dat wil zeggen dat de ontgrondingswerkzaamheden in project Willemspolder fase 1 in 2023 geen negatieve grondwatereffecten op de omgeving tot gevolg hebben gehad.

 

Grondwaterberekening MER

Op basis van modelberekeningen in het milieueffectrapport [4] is vastgesteld dat de invloed van het project bij hoogwater een beperkte geohydrologische invloed op de omgeving heeft. Bij een extreem hoog water scenario zijn de effecten binnendijks minimaal. De effecten voldoen aan de norm van het waterschap (grondwaterstands- en stijghoogteverandering < 0,05 m, verandering in kwel/wegzijging < 0,01 mm/dag).

 

 

De grondwaterspecialisten van Avallo en H2Opinion

Deze experts monitoren het grondwater voor veel waterschappen in Nederland. Avallo heeft voor Willemspolder fase 1 het grondwatermeetnet ingericht en H2Oppinion analyseert de meetgegevens.

 

Literatuur:

[1]: KNMI – 2023: natste en warmste jaar sinds het begin van de metingen

[2]: Kwel en wegzijging in het rivierengebied | Waterschap Rivierenland

[3]: Waterpeilen.nl | Nieuws over waterstanden uit rivierenland.

[4]: Bijlage 5 Beschouwing geohydrologische invloed Ontwikkeling Willemspolder fase 1.pdf – Google Drive

[5]: Monitoringrapportage 2023 Willemspolder fase 1, H2Opinion, kenmerk R_2023_003, d.d. 22-12-2023