Scroll verder

Home » Vragen over | Willemspolder

Vragen over Willemspolder Fase 1

Dat een duurzame gebiedsontwikkeling als Willemspolder Fase 1 vragen oproept bij mensen uit de buurt in IJzendoorn, Echteld of bij andere geïnteresseerden snapt Dekker heel goed. Als je meer wil weten over wat delfstoffen zijn, hoe zand wordt afgevoerd of wat hoogwater is, ben je op deze pagina aan het goede adres! Hier staan de meest gestelde vragen verzameld mét antwoord. Heb je een andere vraag? Stel die dan op onze contactpagina!

Dekker is een delfstoffenproducent. Gaan jullie alleen maar zand winnen in de Willemspolder?

Nee, project Willemspolder fase 1 dient vijf maatschappelijke doelen:
1. Bouwgrondstoffenbehoefte;
2. Hoogwaterveiligheid;
3. Natuurontwikkeling;
4. Landschapsinrichting en recreatie;
5. Duurzaamheid en mobiliteit.
De maatschappelijke meerwaarde van het project wordt wel geheel betaald uit de opbrengsten van de delfstoffenwinning.

Hoeveel delfstoffen worden er gewonnen?
De enorme bouwopgave in Nederland vraagt om grondstoffen zoals zand, grind en klei voor beton, bakstenen en dakpannen. Het plan levert meer dan 7 miljoen m3 industriezand op, goed voor het beton van zo’n 180.000 huizen. En 0,6 miljoen m3 klei voor de bakstenen van zo’n 20.000 huizen
Levert het plan een bijdrage aan de hoogwaterveiligheid?
Met het hoogwater van 1995 nog vers in het geheugen blijft ‘droge voeten bij hoogwater’ in Rivierenland een aandachtspunt. Het plan kent een grote hoogwatergeul en stromende nevengeulen. Deze zorgen voor een waterstandsdaling van ongeveer 1 cm bij hoogwater. Daarnaast wordt door herinrichting van de bestaande plassen het risico op piping voor de dijk verminderd.
Wat is de invloed op de natuur?
Het plan levert grote natuurwinst op door omvorming van agrarisch gebied naar riviernatuur. Ruim 70 hectare nieuwe natuur wordt aan het natuurnetwerk toegevoegd. De biodiversiteit neemt toe en de leefomgeving van beschermde soorten verbetert. De stromende geul van bijna 1,5 kilometer is een optimaal leefgebied voor vissen en ander onderwaterleven.
Mogen we het gebied in om te recreëren?
Stukje bij beetje wordt het gebied ingericht en opengesteld voor natuurrecreatie. Langs de Beweeg- & Beleefroute door het gebied is voor iedereen wat te doen, te zien en te beleven. Combineer je wandeling met een workout!
Wat gebeurt er met het voormalige steenfabrieksterrein?
Volgens het plan komt er een duurzame invulling van bedrijfsterrein Binnenwaard, met een bouwgrondstoffencentrum, binnenhaven, opwekking van groene energie en ruimte voor duurzame initiatieven. Rond het bedrijfsterrein komt een groene wal met bomen waardoor het terrein niet zichtbaar is vanaf de dijk.
Ik hoor verhalen over een grindkraker. Hoe zit dat?
Daar is geen sprake van. In de binnenhaven bij het bedrijfsterrein Binnenwaard kan de klasseerinstallatie Yvonne worden ingezet. Dat is dezelfde installatie die we in het plangebied gebruiken om industriezand te produceren. Een van de vele technieken die naast zeven, wassers en cyclonen worden toegepast is een breker die te grote grindsteentjes kleiner maakt. Deze breker is dus maar een klein onderdeel van de gehele installatie en is niet te vergelijken met wat men in vervlogen tijden gebruikte.
Wordt er grond en baggerspecie van elders toegepast?
Nee, er wordt geen materiaal van buiten het gebied aangevoerd. Project Willemspolder fase 1 gaat uit van een gesloten grondbalans. Dat wil zeggen dat er alleen industriezand en klei wordt afgevoerd voor de bouwgrondstoffenmarkt. Al het overige materiaal, zoals bovengrond, ophoogzand en het restmateriaal uit de klasseerinstallatie wordt gebruikt voor de herinrichting van het gebied.
Komen er windmolens?
Nee. Op basis van de milieueffectrapportage is er ruimte voor 2 windmolens in het plan. Gemeente Neder-Betuwe heeft hieraan in deze fase geen medewerking willen verlenen. Daarom zijn er geen windmolens opgenomen in het bestemmingsplan en de vergunningen voor Willemspolder fase 1.
Wanneer gaan jullie beginnen?
We zijn al begonnen! Vanaf half april 2023 zijn we gestart met de graafwerkzaamheden. Dat doen we met grondverzetmaterieel, zoals graafmachines, bulldozers en vrachtwagens. Eerst verwijderen we de bovenste grondlaag. Daarna ontgraven we de klei die wordt gebruikt om dijken te bouwen en om bakstenen van te maken.
Hoelang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden duren 10 jaar in totaal, tot 2033. Het projectgebied wordt per fase ingericht. We proberen zo snel mogelijk een eerste fase in te richten zodat de omgeving al kan genieten van het gebied. Ook houden we zoveel als mogelijk recreatiemogelijkheden beschikbaar voor de omgeving. Het is dus ‘verbouwen met de winkel open’.
Wat zijn jullie werktijden?
We werken van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Soms werken we ook op zaterdag. De zondagsrust wordt te allen tijde gerespecteerd.
Voor de herinrichting is een Milieueffectrapport (MER) gemaakt. Wat is dat?

Een Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport (MER). Ook worden er alternatieve oplossingen beschreven, zodat verschillende effecten in beeld komen. Zo kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project.

Waarom wordt het project Willemspolder fase 1 genoemd?

Willemspolder fase 1 is onderdeel van de Gebiedsvisie Midden-Waal. Dekker wil de komende jaren de uiterwaarden aan de noordzijde van de Waal, globaal tussen Dodewaard en het Amsterdam-Rijnkanaal, herinrichten. Over een lengte van 12 km veranderen de overwegend agrarisch gebruikte uiterwaarden in een waterrijk natuurgebied met nevengeulen en eilandjes, met ruimte voor hoogwater, natuurrecreatie en duurzame watergebonden bedrijvigheid. Dit alles wordt gefinancierd uit de winning van zand, grind en klei in het gebied. Willemspolder fase 1 is de eerste stap in deze ontwikkeling. 

Is het gebied ook met voertuigen of vaartuigen toegankelijk?

Dat is niet het geval. Er is gekozen voor extensieve recreatie – zoals wandelen en struinen – om de riviernatuur in het gebied te beleven. Het is een bewuste keuze op basis van het landschapsplan om geen voertuigen en vaartuigen (behalve voor inrichting, beheer en onderhoud) toe te laten. Zo wordt ook de rust bewaard voor natuurwaarden in het gebied.  

 

Staat jouw vraag hier niet tussen?