Scroll verder

Home » Downloads

Downloads

Wil je meer achtergrondinformatie over het project Willemspolder fase 1, dan kun je dat op deze pagina vinden.

Milieueffectrapportage Willemspolder fase 1

Milieueffectrapportage Willemspolder fase 1.pdf

Bijlage
Bijlage 1 (Water)bodemkwaliteitskaart (inclusief PFAS) Willemspolder 1.pdf
Bijlage 2 Verkennend Waterbodemonderzoek Willemspolder fase 1 (verdachte locaties).pdf
Bijlage 3 Oeverstabiliteit zandwinputten Willemspolder.pdf
Bijlage 4 Willemspolder Fase 1 Rivierkundige effectbepaling.pdf
Bijlage 5 Beschouwing geohydrologische invloed Ontwikkeling Willemspolder fase 1.pdf
Bijlage 6 Effecten Primaire kering herinrichting Willemspolder Fase 1.pdf
Bijlage 7 Passende beoordeling Willemspolder fase 1.pdf
Bijlage 8 Beoordeling van de effecten van de herinrichting van Willemspolder fase 1 op de kernkwaliteiten van het GNN en de GO.pdf
Bijlage 9 Beoordeling effecten Natuur op beschermde soorten herinrichting Willemspolder Fase 1.pdf
Bijlage 11 Cultuurhistorische rapportage voor de herinrichting van de Oostelijke Willemspolder.pdf
Bijlage 12 Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek Willemspolder Fase 1.pdf
Bijlage 13 Onderzoek geluid, laagfrequent geluid en trillingen Willemspolder fase 1.pdf
Bijlage 14 Onderzoek luchtkwaliteit Willemspolder fase 1.pdf
Bijlage 15 Stikstofdepositie Willemspolder fase 1.pdf
Bijlage 16 Beoordeling externe veiligheid waterstof Herinrichting Willemspolder fase 1.pdf
Bijlage 17 Analyse Externe Veiligheid windturbines Willemspolder.pdf
Bijlage 18 Willemspolder fase 1, Slagschaduw.pdf
 Bijlage 20 Herinrichting Willemspolder Fase 1, Notitie over de inhoud van de MilieuEffectRapportage (NRD).pdf
Bijlage 21 Ontgronding en gebiedsontwikkeling Willemspolder fase 1, Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport.pdf
Bijlage 22 Procedureschema MER Willemspolder fase 1.pdf